WELCOME TO THE ELL DEPARTMENT
We are dedicated to the literacy needs of all Seward students.  We provide English instruction in the four aspects of communication (speaking, listening, reading and writing) for students in grades K-8.

Language services are provided within the students' classrooms, as well as in a sheltered environment of English language learners.  Our lessons connect closely to classroom instruction.   

Zoo Siab tostxais:  Ntawm Pab Pabqhia

Hmophiaj kev pabcuam qhia ntawm peb pab yog, tsuas yog qhia Askiv rau cov meyes haud Seward. Peb qhia xyaum nyeem thiab xyaum sau rau cov meyes kawm qib K-8.

Kev qhia pab, peb qhia sibxws ibyam li cov tus meyes kawm haud nws chav.  Xav ntsuam txog cov peb qhia pab, saib menyuam cov ntawv uas lawv nqa los ua tomtsev. Ntawd ua tau pivtxwv txog cov peb qhia.